واشرها

واشرها قطعاتی هستند که برای محکم تر کردن و تثبیت اتصالات غیرجوشی به کار می روند. عمده کاربرد واشرها در اتصالات پیچ و مهره ای است. در جاهایی که محل اتصال دارای لرزش و تکان های دائمی است، بین سر پیچ، قطعه اتصالی و مهره، واشر قرار می گیرد تا از باز شدن اتصال جلوگیری کند.

بنظر می رسد آنچه بدنبال آن هستید یافت نمی شود. شاید جستجو مفید باشد.